Паримии на Велики вторник

Паримия на шестия час.
Из пророчеството на Иезекииля – чтение.

Когато ходеха животните, вървяха и колелата; и когато ония стояха, стояха и тия; и когато ония се подигаха от земята, еднакво с тях се подигаха и колелата, защото духът на животните беше в колелата. Над главите на животните имаше подобие на свод, наглед като чудесен кристал, прострян отгоре над главите им. А под свода се простираха крилата им право едно към друго, и всяко имаше по две крила, които ги покриваха, у всяко двете крила покриваха телата им. И кога те ходеха, чувах шум от крилата им, като че шум от много води, като че глас на Всемогъщия, силен шум, като че шум на военен стан; а кога се спираха, спущаха крилата си. И от свода над главите им се носеше глас; кога се спираха, спускаха крилата си. А над свода над главите им имаше подобие на престол, наглед като от камък сапфир; а над подобието на престола имаше нещо като подобие на човек отгоре му. И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо – от бедрата му и нагоре; от бедрата му и надолу видях нещо като огън, и сияние имаше около него. Както изглежда дъга в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо. Такова беше видението на отблясъка – от славата Господня.

Паримии на вечернята.
Паримия първа.
Из книга Изход – чтение.

Излезе фараоновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните прислужници – жени ходеха по речния бряг. Тя видя кошчето в тръстиката и прати робинята си да го вземе. Отвори и видя детето; и ето, детето плачеше в кошчето; смили се над него фараоновата дъщеря и рече: това ще е от еврейските деца. Тогава сестрата на детето рече на фараоновата дъщеря: да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето? Фараоновата дъщеря й отговори: иди. Момичето отиде и повика майката на детето. Фараоновата дъщеря й рече: вземи това дете и ми го откърми; ще ти заплатя. Жената взе детето и го кърми. И порасна детето, и тя го заведе при фараоновата дъщеря, и то й стана като син, и нарече тя името му Мойсей, защото, казваше, от вода го извадих.

Паримия втора.
Из книгата на Иова – чтение.

Един ден синовете и дъщерите на Иова ядяха и пиеха вино в къщата на първородния си брат. И ето, дохожда вестител при Иова и казва: воловете оряха и ослиците пасяха при тях, когато савейци нападнаха и ги откараха, а момците с остър меч погубиха; и отървах се само аз, за да ти обадя. Докле още говореше, дохожда друг и казва: огън Божий от небето падна, изгори овците и момците и ги погълна; отървах се само аз, за да ти обадя. Докле и тоя говореше, дохожда друг и казва: халдейци, стькмени в три чети, нападнаха върху камилите и ги откараха, а момците с остър меч погубиха; отървах се само аз, за да ти обадя. Докле и тоя говореше, дохожда друг и казва: синовете и дъщерите ти ядяха и пиеха вино в къщата на първородния си брат; ето, духна силен вятър откъм пустинята и обгърна четирите ъгла на къщата; къщата се събори върху децата, и те умряха; отървах се само аз, за да ти обадя. Тогава Иов стана, раздра горната си дреха, острига главата си и падна на земята, та се поклони и рече: гол излязох от утробата на майка си, гол ще се и завърна. Господ даде, Господ и взе; както беше угодно Господу, тъй и стана; да бъде благословено името Господне! Във всичко това Иов не съгреши и нищо неразумно не изрече за Бога.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/v6syG