Четива на Възкресение Христово – Пасха

Пристъпете, приемете светлина
от незалязващата светлина,
и прославете Христа,
възкръснал от мъртвите!

Воскrніе твоE хrтE сп7се, ѓгGли пою1тъ на нб7сёхъ,
и3 нaсъ на земли2 спод0би чи1стымъ сeрдцемъ тебE слaвити.

Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, 
и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ.

Христос възкръсна от мъртвите
със смърт смъртта порази
и на онези в гробовете живот подари!

Да воскрeснетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го мразят!

Хrт0съ воскрeсе:

Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS.

Да се разнесат, както се дим разнася и както се восък топи от огън!

Хrт0съ воскрeсе:

Тaкw да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9іz, ґ прaвєдницы да возвеселsтсz.

Тъй грешните да загинат от лицето Божие, а праведните да се развеселят!

Хrт0съ воскрeсе:

Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz в0нь.

Този е денят, който е Господ сътворил: да се възрадваме и да се развеселим в него!

Хrт0съ воскрeсе:

Слава Отцу, и Сину, и Святому Духу.

Хrт0съ воскрeсе:

И нине и присно, й во веки веков. Амин.

Хrт0съ воскрeсе:

На Пасхалната утреня

 

КАНОН НА ПАСХА

 

Евангелие според св. ап. Матей

Kато мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето, стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него; видът му беше като светкавица, а дрехата му — бяла като сняг; и пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса; няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ, и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах ви. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му. А когато отиваха да обадят на учениците Му, ето, Иисус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха.

На Пасхалната Божествена Литургия

Из Деяния на светите апостоли

Първата книга, о Теофиле, написах за всичко, що Иисус начена да върши и учи до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Светаго заповеди на апостолите, които бе избрал, на които и представи Себе Си жив след Своето страдание с много верни доказателства, като им се явяваше през четирийсет дена и говореше за царството Божие; и като се събираше с тях, Той им заповяда: не се отдалечавайте от Иерусалим, а чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от Мене; защото Иоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светии. Те, прочее, като се събраха, питаха Го, думайки: в това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево? А Той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя власт; но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий; и ще Ми бъдете свидетели в Иерусалим и в цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя.

Евангелие според св. Йоан Богослов

В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан; той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не позна. Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха. А на всички ония, които Го приеха, — на вярващите в Неговото име, — даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца. Иоан свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: Тоя беше, за Когото казах: Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. И от Неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат; защото Законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа.

 

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/JsgeM