Четвъртък на четвърта седмица

on

Паримия на шестия час

Из пророчеството на Исаия – чтение

 

   Тъй казва Господ: слушайте словото Господне, хулители, управници на тоя народ, който е в Иерусалим. Понеже говорите: „сключили сме съюз със смъртта и с преизподнята сме договор направили: кога всепоразя-ващият бич минава, той не ще дойде до нас, защото лъжата направихме наше прибежище и с измама ще се прикрием“, – затова тъй казва Господ Бог: ето, Аз полагам на Сион в основата камък, – камък изпитан, краеъгълен, драгоценен, здраво утвърден: който вярва в него, няма да се посрами. И ще поставя съда за мерило и правдата за къпони; и град ще изтреби прибежището на лъжата, и води ще потопят мястото на укривателството. И съюзът ви със смъртта ще се унищожи, и договорът ви с преизподнята не ще устои. Кога мине всепоразява-щият бич, вие ще бъдете стъпкани. Щом той мине, ще ви хване; а той ще ходи всяка заран, денем и нощем, и само слухът за него ще внушава ужас. Твърде къса ще бъде постелката, за да се протяга; твърде тясна и завивката, за да се завие с нея. Защото Господ ще се вдигне, както на Перацим планина; ще се разгневи, както в Гаваон-ската долина, за да извърши делото Си, необикновено дело, и да свърши действието Си, чудното Си действие. И тъй, не кощунствайте, за да не станат оковите ви по-яки; защото аз чух от Господа, Бога Саваота, че е определено изтреба за цяла земя.

Паримии на вечернята

Паримия първа

Из книга Битие – чтение

   Това са племената на синовете Ноеви според родовете им, в народите им. От тях се разпространиха народите по земята след потопа. По цялата земя имаше един език и един говор. Като се дигнаха от Изток, те намериха равнище в Сенаарската земя и се заселиха там. И рекоха един другиму: хайде да направим тухли и да ги изпечем на огън. И тухлите им служеха вместо камъни, а земната смола – вместо вар. И рекоха: хайде да си съградим град и кула, висока до небето и да си спечелим име, преди да се пръснем по лицето на цялата земя. Тогава Господ слезе да види града и кулата, що градяха синовете човешки. И рече Господ: ето, един народ са, и всички имат един език, а на, какво са почнали да правят; и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят; нека слезем и смесим там езиците им тъй, че един да не разбира езика на другиго. И пръсна ги Господ оттам по цялата земя; и те спряха да зидат града и кулата. Затова му е дадено име Вавилон, понеже там Господ смеси езика на цялата земя, и оттам ги пръсна Господ по цялата земя.

Паримия втора

Из Притчи Соломонови – чтение

   Изпълнено желание е приятно за душата; но за глупавите е тежко да отбягват злото. Който се събира с мъдри, мъдър ще бъде; а който другарува с глупави, ще се разврати. Грешниците зло ги преследва, а на правед-ниците добро ще се въздаде. Добрият оставя наследство и на внуци, а богатството на грешника се пази за праведния. Много храна бива и на нивата на бедните; но някои от тях гинат от безредица. Който жали пръчката си, мрази сина си; а който го обича, наказва го от детинство. Праведникът яде до насита, а коремът на беззаконните търпи лишение. Мъдра жена урежда къщата си, а глупавата я съсипва с ръцете си. Който ходи по прав път, бои се от Господа; но комуто пътищата са криви, той нехае за Него. В устата на глупеца е бичът на гордостта, а устата на мъдрите ги запазват. Дето няма волове, яслите са празни; а от силата на воловете има голяма печалба. Верен свидетел не лъже, а лъжлив свидетел ще наговори много лъжи. Разпътник търси мъдрост, и не намира, а за разумен знанието е леко.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/BcDsd