Сряда на четвърта седмица

Паримия на шестия час

Из пророчеството на Исаия – чтение

   Ето, Господ излиза от жилището Си да накаже жителите земни за тяхното беззаконие, и земята ще открие погълнатата от нея кръв и вече няма да скрие своите убити. В оня ден Господ ще порази със Своя тежък, голям и як меч левиатана – право бягащия змей, и левиатана – лъкатушния змей, и ще убие морското чудовище. В оня ден запейте за него – за обичното лозе: Аз, Господ, съм негов пазач, и всеки миг го напоявам; нощем и денем го вардя, да се не вмъкне някой в него. Гняв няма в Мене. Но ако някой Ми покаже в него тръни и бодили, ще дигна против него война, ще го изгоря съвсем, – освен ако прибегне към защитата Ми и сключи мир с Мене. Тогава нека сключи мир с Мене. В бъдните дни Иаков ще се укорени; Израил ще даде издънка и ще се разцъфти; и вселената ще се изпълни с плодове. Тъй ли го Той поразяваше, както поразяваше ония, които него поразяваха? Тъй ли го убиваше, както са убити ония, които него убиваха? С мярка го наказваше Ти, кога го отхвърляше; изхвърли го със силното Си духване, като в ден на източен вятър. И чрез това ще се заглади беззаконието на Накова; и плодът от това ще бъде, че ще се снеме грехът от него, кога всички камъни от жертвениците превърне в буци вар, и няма вече да стърчат дъбрави и истукани на слънцето.

Паримии на вечернята

Паримия първа

Из книга Битие – чтение

   Ноевите синове, които излязоха от ковчега, бяха: Сим, Хам и Иафет. Хам беше баща на Ханаана. Тези тримата бяха Ноеви синове, и от тях се насели цялата земя. Ной почна да обработва земята и насади лозе; и пи вино, опи се, и лежеше гол в шатрата си. И Хам, баща на Ханаана, видя голотата на баща си и излезе, та обади на двамата си братя. А Сим и Иафет взеха дреха и, като я метнаха на рамената си, тръгнаха заднишком и покриха голотата на баща си; лицата им бяха обърнати назад, и те не видяха голотата на баща си. Като отрезвя Ной от виното си и узна, що бе сторил над него по-малкият му син, рече: проклет да е Ханаан; ще бъде роб на робите у братята си. После рече: благословен да е Господ Бог на Сима; а Ханаан ще му бъде роб; да разшири Бог Иафета, и той да се посели в шатрите Симови; а Ханаан ще му бъде роб. И живя Ной след потопа триста и петдесет години. А всички дни на Ноя бяха деветстотин и петдесет години; след това умря. Ето родословието на Ноевите синове: Сима, Хама и Иафета. След потопа родиха им се деца.

Паримия втора

Из Притчи Соломонови – чтение

   Разсъдлив човек прикрива знанието си, а сърцето на глупавите изказва глупост. Ръката на прилежните ще господарува, а ленивата ще бъде под данък. Тъгата в сърцето на човека го притиска, а добрата дума го развеселява. Праведник посочва път на ближния си, а пътят на нечестивците ги вкарва в заблуда. Ленивец свой лов не пече; а имотът на прилежния е многоценен. В пътя на правдата има живот, и в нейната пътека няма смърт. Мъдър син слуша бащина поука, а буен изобли-чение не слуша. От плода на устата си човек ще вкуси добро, а душата на законопрестъпниците – зло. Който пази устата си, той варди душата си; а който широко разтваря устата си, горко нему. Душата на ленивеца желае, но напразно; а душата на прилежните ще се насити. Праведник мрази лъжлива дума, а нечестивец срами и безчести себе си. Правдата пази оногова, който ходи непорочно, а нечестието погубва грешника. Един се показва за богат, а няма нищо; друг се показва за беден, а има много богатства. С богатството си човек изкупва живота си, а бедният и заплаха не слуша. Светлината на праведниците свети весело, а светилото на нечестивите угасва. Коварните души се лутат в грехове, а праведниците се смиляват и милуват.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/kGcDy