Четвъртък на трета седмица

Паримия на шестия час.

Из пророчеството на Исаия – чтение.

   Тъй казва Господ: в оня ден към Иесеевия корен, който ще стане като знаме на народите, ще се обърнат езичниците, – и покоят му ще бъде слава. Тогава Господ пак ще простре ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, – какъвто остана у Асура, и в Египет, и в Патрос, и у Хус, и у Елам, и в Сенаар, и в Емат, и по морските острови. И ще дигне знаме към езичниците и ще събере изгнаниците Израилеви, и разсеяните иудеи ще свика от четирите земни краища. И ще се прекрати завистта Ефремова, и които враждуват против Иуда, ще бъдат изтребени. Ефрем няма да завижда на Иуда, и Иуда няма да притеснява Ефрема. И ще полетят върху плещите на филистимци към запад, ще ограбят всички деца на Изток; ще наложат ръка върху Едом и Моав, и децата Амонови ще им бъдат поданици. И ще изсуши Господ залива на Египетско море, ще простре ръката Си върху реката чрез силния Свой вятър и ще я разбие на седем ръкава, тъй че с обувки да могат да я минават. Тогава за остатъка от Неговия народ, който ще остане у Асура, ще има широк път, както това беше за Израиля, когато излизаше от Египетската земя. И в оня ден ще кажеш: ще Те славя, Господи! Ти ми беше гневен, но отвърна гнева Си и ме утеши. Ето, Бог е моето спасение; Нему се уповавам и се не боя; защото Господ е моя сила, и Господ е мое пение; и Той ми биде за спасение.

Паримии на вечернята.

Паримия първа.

Из книга Битие – чтение.

   В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнайсетия ден от месеца, в тоя ден се раззинаха всички извори на голямата бездна, и окната небесни се отвориха; и валя дъжд на земята четирийсет дена и четирийсет нощи. В същия тоя ден влезе в ковчега Ной, и Сим, Хам и Иафет, синове Ноеви, и жената Ноева, и трите жени на синовете му с тях. Те, и всички зверове земни според рода им, и всякакъв добитък според рода му, и всички гадове, които се влекат по земята, според рода им, и всички хвъркати според рода им, всички птици, всички крилати, влязоха в ковчега при Ноя по две от мъжки и женски пол от всяка плът, в която има жива душа; и които влязоха при Ноя в ковчега, мъжки и женски пол от всяка плът влязоха, както му беше заповядал Господ Бог. И Господ Бог затвори след него ковчега. И наводнението продължи на земята четирийсет дена и четирийсет нощи, и водата се умножи, подемна ковчега, и той се дигна над земята; а водата се усилваше и твърде се умножаваше на земята, и ковчегът плуваше върху водата. И водата се усили твърде много на земята, тъй че се покриха всички високи планини, каквито има под цялото небе: водата възлезе петнайсет лакти над тях, и всички високи планини се покриха. И се лиши от живот всяка плът, която се движи по земята: и птици, и добитък, и зверове, и всички гадове, които пълзят по земята, и всички човеци; всичко на сушата, що имаше дихание за живот в ноздрите си, умря. Изтреби се всичко, що съществуваше по лицето на цялата земя; от човек до скот, гадове и птици небесни – всичко биде изтребено от земята; остана само Ной, и каквото беше с него в ковчега. А водата се издигаше над земята сто и петдесет дена. И спомни си Бог за Ноя и за всички зверове, и за всичкия добитък и за всички птици и за всички пълзящи гадове, които бяха с него в ковчега; и напрати Бог вятър на земята, и водите престанаха. И затвориха се изворите на бездната и окната небесни, и престана дъждът от небето. А водата постепенно се оттегляше от земята, и подир сто и петдесетте дена водата захвана да намалява.

Паримия втора.

Из Притчи Соломонови – чтение.

   Мъдър син радва баща си, а глупав син е тъга на майка си. Неправедни съкровища не докарват полза, а правда от смърт избавя. Господ не ще допусне да гладува душата на праведника, а богатството на нечестивците ще изтръгне. Ленива ръка докарва сиромашия, а ръката на прилежните обогатява. Който събира през лятото, е разумен син, а който спи през жетва, е безпътен син. Благословия почива върху главата на праведника, а насилие затваря устата на беззаконните. Споменът за праведника ще пребъде благословен, а името на нечестивците ще стане омразно. Мъдрият по сърце възприема заповеди, а глупавият на уста ще се препъне. Който ходи в непорочност, ходи безопасно; а който изкривява пътищата си, ще бъде наказан. Който намигна с очи, докарва беда, а глупавият на уста ще се препъне. Устата на праведника са извор на живот, а насилие затваря устата на беззаконните. Омразата подига раздори, а любовта покрива всички грехове. В устата на разумния има мъдрост, а за гърба на глупеца – пръчка. Мъдрите спазват знанието, а устата на глупеца са близка гибел. Имотът на богатия е негов укрепен град, съсипия за бедните е тяхната немотия. Трудът на праведника води към живот, успехът на нечестивеца – към грях. Който пази поука, той е в пътя към живота; а който отхвърля изобличение, лута се. Който крие омраза, има лъжливи уста; а който разглася клевета, е глупав. При много говорене не се избягва грехът, а който въздържа устата си, е разумен. Езикът на праведника е отбор сребро, а сърцето на нечестивите е нищожество. Устата на праведника упътват мнозина, а глупавите умират от недостиг на разум. Благословението Господне – то обогатява, и не принася със себе си тъга.

Кратък URL адрес на страницата: https://paraklis.uni-sofia.bg/7th5Y