Четива на Опелото Христово

Велика събота

Паримия на утренята.

Из пророчеството на Иезекииля – чтение.

Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме всред полето, – а то беше пълно с кости, – и проведе ме около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи. И каза ми: сине човешки! ще оживеят ли тия кости? Аз отговорих: Господи Боже! Ти знаеш това. И каза ми: изречи пророчество за тия кости и кажи им: „сухи кости! чуйте словото Господне! Тъй казва Господ Бог на тия кости: ето, Аз ще въведа във вас дух – и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух, – и ще оживеете и ще познаете, че Аз съм Господ”. Аз изрекох това пророче-ство, както ми бе заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето – движение, и почнаха да се сбли-жават костите, кост до своя кост. И видях: ето, жили имаше на тях, и плът израстна, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава Той ми каза: изречи проро-чество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа: тъй казва Господ Бог: дойди от четирите ветрове, Душе, и духни върху тия убити, и те ще ожи-веят. И аз изрекох това пророчество, както Той ми заповяда, и влезе в тях дух, – и те оживяха и се изправи-ха на нозете си – твърде, твърде голямо опълчение. И Той ми каза: сине човешки! тия кости са целият дом Израилев. Ето, те казват: „изсъхнаха нашите кости, и загина нашата надежда: ние сме от корен изтръгнати“. Затова изречи пророчество и кажи им: тъй казва Господ Бог: ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе Мой, из гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева. И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе Мой, из гробовете ви; ще вложа във вас Моя Дух, и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя – и ще познаете, че Аз, Господ, казах това и извърших, казва Господ.

Апостол.

Из посланието на свети апостол Павел до Коринтяни – чтение.

Братя, малко квас заквася цялото тесто. Затова очисте-те стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина. Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва, защото писано е: „проклет е всеки, който виси на дърво“, та благослове-нието Авраамово чрез Христа Иисуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещания Дух чрез вярата.

Евангелие според Матея

На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казваха: господарю, спомнихме си, че Оня измамник още приживе бе казал: подир три дни ще възкръсна; затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да отидат нощем да Го откраднат и да кажат народу: възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: имате стража; идете завардете, както знаете. Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.

Кратък URL адрес на страницата: https://paraklis.uni-sofia.bg/rnbH4