Паримии на Богоявление

На вечернята с Литургия – след входа: (богослужебно последование – вечерня и бдение)

 Паримия първа.

 Из книга Битие – чтение.

   В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ. Биде вечер, биде утро – ден един. И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. Тъй и стана. И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй и стана. Твърдта Бог нарече небе. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден втори. И рече Бог: да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. Водата под небето се събра на местата си, и се яви суша. Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И видя Бог, че това е добро. И рече Бог: да произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род и подобие, и плодно дърво, що дава според рода си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана. И произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род и подобие, и плодно дърво, що дава на земята плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден трети.

Паримия втора.

Из книга Изход – чтение.

   Рече Господ на Моисея: що викаш към Мене? Кажи на Израилевите синове да вървят; а ти вдигни тоягата си, и простри ръката си над морето, и раздели го, и ще минат Израилевите синове презсред морето по сухо. Аз пък ще ожесточа сърцето на фараона и на всички египтяни, и те ще тръгнат подире им; и ще покажа славата Си над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му. И ще познаят всички египтяни, че Аз съм Господ, когато покажа славата Си над фараона, над колесниците му и над конниците му. Тогава Мойсей простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен южен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха. И влязоха Израи-левите синове посред морето по сухо: водите бяха тям като стена отдясно и отляво. Втурнаха се египтяни, и влязоха подире им в средата на морето всички коне на фараона, колесниците му и конниците му. И по утринна стража погледна Господ на египетския стан от огнения и облачния стълб и разбърка стана на египтяни. И направи да се изплеснат колелата от колесниците им, тъй че с мъка ги влечеха. Тогава египтяни рекоха: да бягаме от израилтяните, защото Господ се бори зарад тях против египтяни. И рече Господ на Моисея; простри ръката си над морето, и да се възвърнат водите върху египтяни, върху колесниците им и върху конниците им. И Мойсей простря ръката си над морето, и призори водата се върна на мястото си; а египтяни бягаха насрещу водата. Тъй потопи Господ египтяни всред морето. И водата се върна и покри колесниците и конниците на всичката фараонова войска, които бяха влезли подире им в морето; не остана ни един от тях. А Израилевите синове минаха по сухо презсред морето.

Паримия трета.

Из книга Изход – чтение.

   Тогава Мойсей поведе израилтяните от Червено море, и те влязоха в пустиня Сур; и вървяха из пустинята три дни и не намираха вода. Дойдоха в Мера, и не можаха да пият в Мера вода, защото беше горчива; затова и нарекоха онова място Мера. И заропта народът против Моисея и думаше: какво ще пием? Мойсей викна към Господа, и Господ му показа дърво, и той го хвърли във водата, и водата стана сладка. Там Бог даде на народа наредби и закон и там го тури на изпитание. И каза: ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и правиш каквото е угодно пред очите Му, и се вслушваш в заповедите Му, и пазиш всичките Му наредби, – няма да ти напратя ни една от болестите, които напратих на Египет; защото Аз съм Господ Бог твой, целител твой. След това дойдоха в Елим; там имаше дванайсет извора вода и седемдесет финикови дървета: и там се разположиха на стан до водите. И потеглиха от Елим, и цялото общество Израилеви синове дойдоха в пустиня Син, която се намира между Елим и Синай.

Следва тропар: „Явился еси“ със стиховете му, Слава… И нине…, и веднага след това:

Из книга Иисус Навин – чтение.

   Тогава Господ каза на Иисуса: днес ще почна да те прославям пред очите на всички синове Израилеви, за да узнаят, че, както бях с Моисея, тъй ще бъда и с тебе; а ти дай заповед на свещениците, които носят ковчега на завета, и кажи: щом влезете във водите на Йордан, спрете се в Йордан. Иисус каза на синовете Израилеви: дойдете насам и чуйте думите на Господа, вашия Бог. И каза Иисус: от това ще узнаете, че среди вас е живият Бог, Който ще прогони от вас хананейци и хетейци, евейци и ферезейци, гергесейци, аморейци и иевусейци: ето, ковчегът на завета на Господа на цялата земя ще тръгне пред вас през Йордан; и вземете си дванайсет човека от колената Израилеви, по един човек от коляно; и щом нозете на свещениците, които носят ковчега на Господа, Владетеля на цялата земя, стъпят във водата на Йордан, водата йорданска ще пресъхне, а водата, що тече отгоре, ще се спре като стена. И тъй, когато народът потегли от шатрите си, за да премине Йордан, и свещениците понесоха ковчега на завета Господен пред народа, то, щом тия, които носеха ковчега на завета Господен, влязоха в Йордан, и нозете на свещениците, които носеха ковчега, се потопиха във водата на Йордан, Йордан пък излиза от всичките си брегове през цялото време на пшеничната жетва, водата, що течеше отгоре, се спря и стана като стена на твърде голямо разстояние, до град Адам, който е до Цартан; а която течеше в морето, що е на равнината, в Солено море, отиде и изче-зна. И народът преминаваше срещу Иерихон; свещени-ците пък, които носеха ковчега на завета Господен, стояха на сухо посред Йордан с твърда нога. Всички синове Израилеви преминаваха по сухо, докле целият народ премина Йордан.

Из четвърта книга Царства – чтение.

   И каза Илия на Елисея: остани тука, защото Господ ме праща на Йордан. И той каза: жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя. И тръгнаха двамата. Петдесет души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха надалеч срещу тях, а те двамата стояха при Йордан. И взе Илия кожуха си, сви го и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисея: искай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе. Елисей отговори: духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене. А той каза: мъчно нещо искаш; ако видиш, как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не видиш, няма да бъде. Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и извика: отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница! И вече го не видя. И хвана дрехите си, та ги раздра на две. И вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Йордан; взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата, и каза; де е Господ, Бог Илиев – Самият Той? И удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина.

Из четвърта книга Царства – чтение.

   Дойде Нееман с конете си и с колесницата си и се спря пред входа на Елисеевия дом. Тогава Елисей прати при него слугата да каже: иди, окъпи се седем пъти в Йордан, и тялото ти ще се обнови, и ще бъдеш чист. Разгневи се Нееман и си тръгна, думайки: ето, аз мислех, че той ще излезе, ще застане и ще призове името на Господа, своя Бог, ще си тури ръката на мястото и ще снеме проказата; нима дамаските реки Авана и Фарфар не са по-добри от всички израилски води? Не можех ли да се окъпя в тях и да се очистя? Па се обърна и си отиде ядосан. Доближиха се рабите му и му говориха, думайки: господарю, да беше ти казал пророкът нещо трудно, не щеше ли да го направиш? още повече сега, когато ти каза само: окъпи се и ще бъдеш чист. Той отиде и се потопи в Йордан седем пъти, според думите на Божия човек, и тялото му се обнови като тялото на малко дете и се очисти.

 

 

Следва тропар: „Грешником и митарем“ със стиховете му, Слава… И нине…, и веднага след това:

Из пророчеството на Исаия – чтение.

   Тъй казва Гоаспод: омийте се, и ще бъдете чисти; махнете лукавството от душите си, от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защитавайте сирак, застъпвайте се за вдовица. Тогава дойдете – и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат грехове-те ви и като багрено, – като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур, – като вълна ще избеля. Ако пои-скате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и упорствате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят това.

Из книга Битие – чтение.

   Погледна Иаков, и видя опълчено Божие опълчение. И го срещнаха Ангели Божии. Като ги видя Иаков, рече: това е Божие опълчение. И нарече името на онова място Маханаим. И прати Иаков пред себе си вестители при брата си Исава в земята Сеир, в областта Едом, па им заповяда и рече: тъй кажете на господаря ми Исава: ето що казва твоят слуга Иаков: аз живях при Лавана и престоях досега; имам волове, осли и дребен добитък, слуги и слугини; и пратих да известят за мене на господаря ми Исава, за да намеря аз, твоят слуга, благоволение пред очите ти. И се върнаха вестителите при Иакова и рекоха: ходихме при брата ти Исава; той иде да те посрещне, и с него четиристотин души. Иаков много се уплаши и се смути; и раздели на два стана човеците, които бяха с него, и дребния и едрия добитък и камилите. И рече Иаков: ако Исав нападне единия стан и го избие, другият може да се спаси. И рече Иаков: Боже на отца ми Авраама и Боже на баща ми Исаака, Господи Боже, Който ми каза: върни се в земята си, в отечеството си, и Аз ще ти сторя добро! Недостоен съм за всички милости и всички благодеяния, които си сторил на Твоя раб; защото с тояга преминах този Йордан.

Из книга Изход – чтение.

   Излезе фараоновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните прислужници-жени ходеха по речния бряг. Тя видя кошчето в тръсталака и прати робинята си да го вземе. Отвори и видя детето; и ето, детето плачеше в кошчето; смили се над него фараоновата дъщеря и рече: това ще е от еврейските деца. Тогава сестрата на детето рече на фараоновата дъщеря: да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето? Фараоновата дъщеря й отговори: иди. Момичето отиде и повика майката на детето. Фараоновата дъщеря й рече: вземи това дете и ми го откърми; ще ти заплатя. Жената взе детето и го кърми. И порасна детето, и тя го заведе при фараоновата дъщеря, и то й стана като син, и нарече тя името му Мойсей, защото, казваше, от вода го извадих.

Из книга Съдии Израилеви – чтение.

   Гедеон каза Богу: ако спасиш Израиля чрез моя ръка, както Ти говори, то ето, ще простра тук на гумното едно руно: ако има роса само на руното, а по цялата земя бъде сухо, ще зная, че Ти чрез моя ръка ще спасиш Израиля, както говори. Тъй и стана: на заранта, като стана рано, взе да изцежда руното и изцеди роса от руното цяла чаша вода. И Гедеон каза Богу: не гневи ми се, ако пак кажа и ако само още еднаж направя опит с руното: нека бъде сухо само на руното, а по цялата земя да има роса. Тъй и направи Бог през оная нощ: само на руното беше сухо, а по цялата земя имаше роса.

Из трета книга Царства – чтение.

   Илия рече на целия народ: приближете се до мене. И всичкият народ се приближи до него. Той въздигна пак срутения жертвеник Господен. И взе Илия дванайсет камъка, тъкмо колкото са колената на синовете на Иакова, комуто Господ бе казал тъй: Израил ще бъде твоето име. И съгради от тия камъни жертвеник в името на Господа, и около жертвеника направи окоп, който побираше две сати зърна, и тури дърва върху жертве-ника, разсече телето, положи го върху дървата и каза: напълнете четири ведра вода и изливайте върху всеизга-ряната жертва и дървата. И направиха тъй. После каза: повторете. И те повториха. И рече: направете същото трети път. И те потретиха. И водата се разля около жер-твеника, а окопът се напълни с вода. Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи извика към небето и каза: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! Чуй ме, Господи, чуй ме днес в огъня! Нека познаят днес тия човеци, че Ти един си Бог у Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае тоя народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им към Себе Си. И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: Господ е Бог, Господ е Бог!

Из четвърта книга Царства – чтение.

   Жителите на Иерихон казаха на Елисея: ето, както виждаш, господарю, положението на тоя град е добро; но водата е лоша и земята безплодна. И той каза: дайте ми нова чаша и турете в нея сол. И дадоха му. И той отиде при извора на водата, хвърли в нея солта и каза: тъй говори Господ: Аз направих здрава тая вода; занапред няма да иде от нея ни смърт, ни безплодие. И водата стана здрава доднес, според думата, която Елисей каза.

Из пророчеството на Исаия – чтение.

   Тъй казва Господ: в благоприятно време Те чух и в ден на спасение Ти помогнах; и Аз ще Те пазя и ще Те направя народу завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия, да кажеш на затворниците: излезте, и на ония, които са в тъмнина: покажете се. Край пътища ще пасат те, и по всички хълмове ще бъдат техните пасища; не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек и слънце; защото Оня, Който ги милува, ще ги води и ще ги заведе при извори водни. И всички Мои планини ще направят друмове, и Моите пътища ще бъдат издигнати. Ето, едни ще дойдат отдалеч; и ето – едни от север и от морето, а други – от земя Синим. Радвайте се, небеса, и весели се, земьо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши Своя народ и помилва Своите страдалци. А Сион казваше: остави ме Господ и Бог мой ме забрави! Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще ли пожали сина на утробата си? Но, ако би и забравила тя, Аз няма да те забравя, казва Господ.

Апостол.

Прокимен, глас трети.

Господ е моя светлина и мое спасение: от кого ще се боя?

Стих: Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша?

Из първото послание на св. Апостол Павел до Коринтяни – чтение.

   Братя, бидейки свободен от всички, станах роб на всички, за да придобия по-многото от тях: за иудеите станах като иудеин, за да придобия иудеите; за подза-конните станах подзаконен, за да придобия подзакон-ните; за нямащите закон станах като да съм без закон макар да не съм без закон пред Бога, но съм под закона на Христа, за да придобия нямащите закон; за немощ-ните станах като немощен, за да придобия немощните, за всички станах всичко, щото по какъвто и да е начин да спася някои. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в неговите блага. Не знаете ли, че, които се надтичват на игрище, всички тичат, ала само един получава наградата? Така тичайте, за да постигнете целта. Всеки, който се подвизава, от всичко се въздържа: те – за да получат тленен венец, а ние – нетленен. Прочее, аз тичам не като след нещо неизвестно, удрям не като да бия въздух; но изнурявам и поробвам тялото си, да не би, като проповядвам на другите, сам негоден да стана.

(ако не е пост, чети това):

   Братя, не искам да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха; и всички в Моисея се кръстиха в облака и в морето; и всички ядоха една и съща духовна храна; и всички пиха едно и също духовно питие; защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос.

Следва Божествена св. Василиева Литургия.

 

 

Паримии на Великия Водосвет.

След тропарите:

Из пророчеството на Исаия – чтение.

   Така казва Господ: Да се развесели жадуващата пусти-ня, да се зарадва пустинята и да разцъфти като крин, и да роди, и всички да се възвеселят. Ще се зарадва Йорданската пустиня и славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Кармил и Сарон; те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог. Укрепете отслаб-налите ръце и уякчете треперещите колена; кажете на боязливите духом: бъдете твърди, не се бойте: ето, ва-шият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Той ще дойде и ще ви спаси. Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат. Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; защото води ще бликнат в пустинята, и потоци – в степите. И водният призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя – във водни извори; в жилището на чакалите, дето те почиват, ще стане място за тръст и рогоз. И там ще бъде друм, и пътят по него ще се нарече свет път; нечистият не ще ходи по него; но той ще бъде само за тях; които ходят по тоя път, дори и неопитните не ще се заблудят. Лъв не ще има там, и лют звяр не ще възлезе по него; той няма да се намери там, а ще ходят изкупените. И ще се върнат избавените от Господа, ще дойдат на Сион с радостно възклицание; и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят радост и веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечат.

Из пророчеството на Исаия – чтение.

   Тъй казва Господ: Вие, които жадувате! дойдете всички при водите; дори и вие, които нямате сребро, дойдете, купувайте и яжте; дойдете, купувайте вино и мляко без сребро и без плата. Защо да давате сребро за онова, що не е хляб, и припечеленото си – за онова, що не насища? Послушайте Ме внимателно и яжте, що е добро, и душата ви да се наслади с тлъстина. Приклонете ухо и дойдете при Мене: послушайте, и душата ви ще бъде жива, – и ще ви дам завет вечен, неизменните милости, обещани Давиду. Ето, Него дадох свидетел за народите, вожд и наставник на народите. Ето, ти ще призовеш народ, който не си познавал, и народите, които не са те познавали, ще побързат при тебе, заради Господа, твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото Той те прослави. Търсете Господа, когато може да Го намерите; призова-вайте Го, когато е близо. Нечестивецът да остави пътя си, и беззаконникът – помислите си, и да се обърне към Господа, нашия Бог, – и Той ще го помилва, защото е многомилостив. Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са Мои пътища, казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, тъй Моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите Ми – по-високо от вашите мисли. Както дъждът и снегът пада от небето и там се не връща, но напоява земята и я прави способна да ражда и произрастя, за да дава семе ономува, който сее, и хляб ономува, който яде, – тъй и Моето слово, което излиза из устата Ми, се не връща към Мене празно, а изпълнява, що Ми е угодно, и върши онова, за което съм го Аз пратил. И тъй, вие ще излезете с веселие и ще бъдете изпроводени с мир; планини и хълмове ще пеят песен пред вас, и всички дървета в полето ще ви ръкопляскат. Вместо трън ще израсте кипарис; вместо коприва ще израсте мирта; и това ще бъде за слава Господу, за личба вечна, несъкрушима.

 

 

Апостол.

Прокимен, глас трети:

      Господ е моя светлина и мое спасение: от кого ще се боя?

   Стих: Господ е крепост на моя живот: от кого ще се плаша?

 

Из посланието на св. Апостол Павел до Коринтяни – чтение.

 

      Братя, не искам да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха; и всички в Моисея се кръстиха в облака и в морето; и всички ядоха една и съща духовна храна; и всички пиха едно и също духовно питие; защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос.

Следва Св. Евангелие.

Кратък URL адрес на страницата: https://paraklis.uni-sofia.bg/MMCDE