Четвъртък на шеста седмица.

Паримия на шестия час

Из пророчеството на Исаия – чтение

Тъй казва Господ: кога в грозда има мъст, тогава казват: не го повреждай, защото в него има благослове-ние; същото ще направя и за Моите раби, та всички да не погубя. И ще произведа от Иакова семе, и от Иуда – наследник на Моите планини, и това ще наследят Моите избрани, и там ще живеят рабите Ми. И Сарон ще бъде пасбище за овци, и долина Ахор – пладнище за говедата на Моя народ, който Ме подири. А вас, които оставихте Господа, забравихте Моята света планина, готвите трапеза за Гада и разтваряте пълна чаша за Мени, – вас обричам на меч, всички ще се наведете за клане, защото виках – и не отговаряхте, говорих – и не слушахте, но вършихте зло пред очите Ми и избирахте онова, каквото Ми беше неугодно. Затова тъй казва Господ Бог: ето, рабите Ми ще ядат, а вие ще гладувате; рабите Ми ще пият, а вие ще се мъчите от жажда; рабите Ми ще се веселят, а вие ще бъдете в срам; рабите Ми ще пеят от сърдечна радост, а вие ще пищите от сърдечна скръб и ще ридаете от съкрушен дух. И ще оставите името си на Моите избрани за проклятие; и тебе ще убие Господ Бог, а рабите Си ще назове с друго име, с което, който се благославя на земята, ще се благославя с Бога на истината.

Паримия първа

Из книга Битие – чтение

Тръгна Израил с всичко, що имаше, дойде във Вирсавия и принесе жертва на Бога на баща си Исаака. И каза Бог на Израиля в нощно видение: Иакове, Иакове! Той рече: ето ме. Бог рече: Аз съм Бог, Бог на баща ти; не бой се да идеш в Египет, защото там ще произведа от тебе голям народ; Аз ще отида с тебе в Египет, Аз и ще те изведа назад; Йосиф с ръката си ще ти затвори очите. Иаков тръгна от Вирсавия; и синовете Израилеви качиха баща си Иакова, и децата си и жените си на колесниците, които фараонът бе пратил, за да го доведат. И взеха добитъка си и имота си, който бяха спечелили в Ханаанската земя, и дойдоха в Египет, – Иаков и целият му род с него. Той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внучките си и целия си род.
Паримия втора.

Из Притчи Соломонови – чтение.

Синко, ако твоето сърце бъде мъдро, и моето сърце ще се порадва; ще се радват и моите вътрешности, кога твоите уста говорят право. Нека сърцето ти не завижда на грешници, но да пребъдва през всички дни в страх Господен; защото има бъдника, и твоята надежда не е изгубена. Слушай, синко, и бъди мъдър и насочвай сърцето си по правия път. Не бъди между ония, които се с вино опиват, между ония, които се с месо пресищат, – защото пияницата и който се пресища, ще осиромашеят, и сънливостта ще ги облече в дрипи. Слушай баща си: той те е родил; не занемарявай майка си и кога тя остарее. Купувай истина и не продавай мъдрост, учение и разум. Бащата на праведника тържествува, и който е родил мъдрец, радва му се. Нека се радва баща ти и нека тържествува майка ти, която те е родила. Синко, дай си мен сърцето, и очите ти да гледат моите пътища, – защото блудницата е дълбока пропаст, и чужда жена – тесен кладенец; тя като разбойник причаква и умножава законопрестъпниците между човеците. У кого – ах? у кого – ох? у кого – караница? у кого – скръб? у кого – рани без причина? у кого – зачервени очи? У ония, които се засядат около вино, които ходят да издирват подправено с аромати вино. Не гледай виното как се червенее, как пуща искри в чашата, как се гладко лее; отпосле то ще ухапе като змия и ще жилне като аспида; очите ти ще гледат чужди жени, и сърцето ти ще заговори развратно; и ти ще бъдеш като заспал сред море и като задрямал навръх мачта. И ще кажеш: „Биха ме, не ме боля; тласкаха ме, не усещах. Кога се пробудя, пак ще търся същото”. Да ти се не ревнат лошите човеци, и недей жела да бъдеш с тях, защото сърцето им насилство крои, и устата им за лошо говорят. С мъдрост се къща урежда и с разум се укрепва, и с вещина нейните клетове се напълнят с всякакъв драгоценен и добър имот. Мъдър човек е силен, и разумен човек укрепява силата си.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/67VtK