Четвъртък на пета седмица

Паримия на шестия час

Из пророчеството на Исаия – чтение

Тъй говори Господ Бог, Който е сътворил небесата и тяхното пространство, Който е разпрострял земята с нейните произведения, Който дава дихание на народа, що е на нея, и дух на ходещите по нея. Аз, Господ, Те призовах в правда, ще Те държа за ръка и ще Те пазя, ще Те поставя завет за народа, светлина за езичниците, за да отвориш очите на слепи, да изведеш вързаните от затвор и седящите в тъмнина – от тъмница. Аз съм Господ, това е Моето име, и не ще дам славата Си другиму, нито хвалата Си на истукани. Ето, предсказаното по-напред се сбъдна, и ново ще възвестя; преди то да стане, Аз ще ви възвестя. Пейте Господу нова песен, хвала Нему от земните краища, вие, които плавате по морето, и всичко, което го пълни, островите и живеещите по тях. Нека възвисят глас пустинята и нейните градове, селищата, дето живее Кидар; нека тържествуват живеещите по скали, нека възклицават от върховете планински. Нека въздадат Господу слава, и хвалата Му нека възвестят на островите. Господ ще излезе като исполин, ревност ще възбуди като воин; ще извика и ще подигне воински вик, и ще се покаже силен против враговете Си. Дълго мълчах Аз, търпях и се сдържах; сега ще викам като родилка, ще разрушавам и ще поглъщам всичко; ще опустоша планини и хълмове, и всичката тяхна трева ще изсуша; и реките ще направя острови, и езерата ще изсуша; и ще поведа слепите по път, който те не знаят, ще ги водя по незнайни пътеки, тъмата ще направя светлина пред тях, и кривите пътеки – прави: ето какво ще направя Аз за тях, и няма да ги оставя.

Паримии на вечернята

Из книга Битие – чтение

Рече Господ: голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък; ще сляза и ще видя, дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е поплакът против тях, който стига до Мене, или не, ще узная. И, като потеглиха мъжете оттам, отидоха в Содом; Авраам пък стоеше още пред лицето на Господа. Тогава Авраам се приближи и рече: „Нима ще погубиш праведника с нечестивеца заедно и с праведния да стане същото, каквото с нечестивия? В тоя град, може би, има петдесет праведника; нима ще погубиш и не ще да пожалиш всичкото това място заради петдесетте праведници, ако се намират в него? Не може да бъде! Ти да постъпиш тъй, че да погубиш праведника с нечестивеца заедно, та същото да стане с праведния, каквото и с нечестивия; не може да бъде това от Тебе! Съдията на цялата земя ще постъпи ли неправосъдно?” Господ рече: ако намеря в град Содом петдесет праведника, заради тях ще пожаля целия град и всичкото това място. Авраам отговори: ето, реших се да говоря на Господа, аз, който съм прах и пепел: може би, до петдесетте праведници да не достигнат пет; нима заради петте Ти ще погубиш целия град? Той отговори: няма да го погубя, ако намеря там четирийсет и пет. Авраам продължаваше да говори с Него и рече: може би, ще се намерят там четирийсет? Той отговори: няма да направя това и заради четирийсетте. И рече Авраам: да се не прогневи Господ, загдето ще говоря: може би, ще се намерят там трийсет? Той рече: няма да направя това, ако се намерят там трийсет. Авраам рече: ето, аз се реших да говоря на Господа: може би, ще се намерят там двайсет? Той отговори; няма да погубя и заради двайсетте. Авраам рече: да се не прогневи Господ, загдето ще кажа още веднъж – може би, ще се намерят там десет? Той отговори: няма да погубя и заради десетте. И Господ си тръгна, като престана да говори с Авраама. Авраам пък се върна на мястото си.

Из Притчи Соломонови – чтение

Пътят на праведните е отклонение от зло: онзи варди душата си, който пази пътя си. Пред погибел гордост върви, и пред падение – надутост. По-добре е да се смиряваш духом с кротки, нежели да делиш плячка с горделиви. Който си води разумно работата, добро ще намери, и който се Господу надява, блажен е. Мъдрия по сърце ще назовават благоразумен, и сладката реч ще увеличи знанието. Разумът за ония, които го имат, е извор за живот, а учеността на глупавите е глупост. Сърцето на мъдрия прави езика му мъдър и умножава знанието в устата му. Приятна реч е вощен мед: за душата сладка и за костите лековита. Има пътища, които се струват човеку прави, но краят им е път към смъртта. Който се труди, труди се за себе си, защото към това го устата му нудят. Лукав човек зло крои, и на устата му – като че разпален огън. Коварен човек раздор сее, и шепотник приятели разделя. Неблагонамерен човек развращава своя ближен и го води към недобър път; замижва с очи, за да измисли коварство; захапвайки устни, извършва злодейство той е пещ от злоба. Седина в пътя на правдата е венец на слава. Дълготърпелив е по-добър от храбър, и който владее себе си, по-добър е от завоевател на градове. Жребие се в скут хвърля, но всичко, що то решава, е от Господа. По-добре сух залък и с него мир, нежели къща, пълна със заклан добитък, но в нея раздор. Разумен раб господарува над разпътен син и с братята ще сподели наследството. Пота е за сребро, горнило – за злато, а сърцата Господ изпитва. Злосторник се вслушва в беззаконна уста, лъжец слуша пагубен език. Който се гаври със сиромаха, Твореца му хули; който се радва на злочестина, няма да остане ненаказан, а милосърдният ще бъде помилван. Синовете на синовете са венец на старците, и слава за децата са родителите им. У верния има грамадно богатство, а у неверния няма ни обол. На глупец важна реч не прилича, още повече на велможа – лъжливи уста. Дарът е безценен камък в очите на оногова, който го има: накъдето и да се обърне, ще успее. Който потуля грешки, търси любов, а който отново напомня за тях, отдалечава приятел. На разумен по-силно действа мъмрене, нежели на глупав сто удара. Размирник търси само зло, затова жесток ангел ще бъде пратен против него. По-добре е човек да срещне мечка, лишена от мечета, нежели глупец с неговата глупост. Който отплаща зло за добро, злото няма да напусне къщата му. Началото на свадата е като кога вода се отприщя: отстъпи от свадата, преди да се е разпалила. Който оправдава нечестив и който обвинява праведен – и двамата са гнусота пред Господа. За какво е съкровище в ръцете на глупец? За да придобие мъдрост – той няма разум. Който си прави висока къща, търси да се съсипе, а който се отклонява от учение, изпада в беда. Приятел обича във всяко време и като брат ще се яви във време на злочестина.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/Kxuk6