Опело Христово

На Бог Господ тропарите: Благообразният Йосиф; Слава: Егда снизшел еси; И ниине: На жените мироносици.

Пеят се похвалите от Надгробния плач

Седален

Изпросеното от Пилат свещено тяло Йосиф помазва с миро и го полага в нов гроб с чиста плащаница и божествени аромати. Затова подранили жените мироносици викаха: „Покажи ни както предрече, Христе, възкресението!“.

Слава

„Покажи ни, както предрече, Христе, възкресението!“.

И ниине

Ужасиха се ангелските ликове, съзерцавайки Седящият в недрата на Отца – как като мъртъв в гроба се полага Безсмъртния, Този, Когото ангелските чинове окръжават и славят заедно с мъртвите в ада като създател и Господ.

Канон

Седален

Войниците, които пазеха Твоя гроб, Спасителю, паднаха като мъртви от блясъка на явилия се ангел, който възвести на жените възкресението. Славим Тебе – Унищожителя на тлението! Покланяме се на Тебе, който възкръсна от гроба, единствен Боже наш.

Кондак

Заключилият бездната лежи мъртъв и обвит с плащаница и смирна; в гроба Се полага като смъртен Безсмъртният. Жените дойдоха да Го помажат с миро и плачейки горчиво викаха: „Тая Събота е преблагословена, в нея Христос заспа, за да възкръсне на третия ден!“.

Икос

Тоя, Който всичко поддържа бе издигнат на Кръста и цялото творение ридае, виждайки Го гол, висящ на Дървото; слънцето скри лъчи и звездите – светлината си, а земята се разтресе в страх велик, морето побягна и камъните се разпаднаха; много гробове се отвориха и възкръснаха телата на свети мъже. Долу адът стене, а иудеите замислят да оклеветят Христовото възкресение, но жените викат: „Тая Събота е преблагословена, в нея Христос заспа, за да възкръсне на третия ден!“.

Хвалитни стихири

Днес гробът удържа Оня, Който държи в ръката си Цялото творение; камък покрива Оня, Който покрива с добродетелта Си небесата. Спи Животът и адът трепери и Адам от окови се освобождава. Слава на Твоя промисъл, според който извършвайки всичко, Ти ни дари с вечния съботен покой – Твоето всесвято Възкресение от мъртвите.

Каква е тази гледка? Какво е това сегашно успокоение? Царят на вековете, завършвайки промисъла Си чрез Своето страдание, в гроба почива с почивка съботна, давайки ни нов съботен покой. Нему да речем: „Стани, Боже, съди земята, защото Ти царуваш во веки, имайки безмерно велика милост!“.

Елате да видим нашия Живот как лежи в гроба, за да оживотвори лежащите в гробовете. Елате днес да видим спящ Произлезлия от Иудиното коляно и пророчески да Му запеем: „Легнал и заспал Си като лъв и кой ще Те пробуди, о Царю? Но възкресни самовластно Ти, Който доброволно отдаде Себе Си за нас, Господи, слава Тебе!“.

Изпроси Йосиф тялото Иисусово и Го положи в новия си гроб; защото подобаваше Му да излезе от гроба като от царски чертог. Съкрушил властта на смъртта, и отворил за човеците райските врати, Господи, слава Тебе!

Слава

Великият Мойсей Тайнствено предизобрази днешния ден, казвайки: „И благослови Бог седмия ден“, защото това е  благословената Събота. Това е ден за покой, в който Си почина от всички Свои дела Единородният Син Божи. Чрез промислителната смърт Той по плът бе в съботен покой и връщайки Се към това, което беше чрез Възкресението, Той ни дари вечен живот, като единствен благ и Човеколюбец.

И ниине

Преблагословена еси Богородице Дево…

Тропар

Благообразният Йосиф от Кръста сне пречистото Ти тяло, с плащаница чисто го обви и с благоухания в нов гроб го положи.

Тропар на пророчеството

Христе, Който държиш краищата на вселената, Ти благоволи да бъдеш задържан в гроб, за да избавиш човеците от пропадането в ада и възкръсвайки ни оживи, като безсмъртен Бог!

Велика събота

Паримия на утренята.

Из пророчеството на Иезекииля – чтение.

Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме всред полето, – а то беше пълно с кости, – и проведе ме около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи. И каза ми: сине човешки! ще оживеят ли тия кости? Аз отговорих: Господи Боже! Ти знаеш това. И каза ми: изречи пророчество за тия кости и кажи им: „сухи кости! чуйте словото Господне! Тъй казва Господ Бог на тия кости: ето, Аз ще въведа във вас дух – и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух, – и ще оживеете и ще познаете, че Аз съм Господ”. Аз изрекох това пророче-ство, както ми бе заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето – движение, и почнаха да се сбли-жават костите, кост до своя кост. И видях: ето, жили имаше на тях, и плът израстна, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава Той ми каза: изречи проро-чество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа: тъй казва Господ Бог: дойди от четирите ветрове, Душе, и духни върху тия убити, и те ще ожи-веят. И аз изрекох това пророчество, както Той ми заповяда, и влезе в тях дух, – и те оживяха и се изправи-ха на нозете си – твърде, твърде голямо опълчение. И Той ми каза: сине човешки! тия кости са целият дом Израилев. Ето, те казват: „изсъхнаха нашите кости, и загина нашата надежда: ние сме от корен изтръгнати“. Затова изречи пророчество и кажи им: тъй казва Господ Бог: ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе Мой, из гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева. И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе Мой, из гробовете ви; ще вложа във вас Моя Дух, и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя – и ще познаете, че Аз, Господ, казах това и извърших, казва Господ.

Апостол.

Из посланието на свети апостол Павел до Коринтяни – чтение.

Братя, малко квас заквася цялото тесто. Затова очисте-те стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина. Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва, защото писано е: „проклет е всеки, който виси на дърво“, та благослове-нието Авраамово чрез Христа Иисуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещания Дух чрез вярата.

Евангелие според Матея

На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казваха: господарю, спомнихме си, че Оня измамник още приживе бе казал: подир три дни ще възкръсна; затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да отидат нощем да Го откраднат и да кажат народу: възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: имате стража; идете завардете, както знаете. Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.

Стихира при целуване на св. Плащаница

Елате да прославим приснопаметния Йосиф, който отиде през нощта при Пилат и изпроси Живота на всички: „Дай ми Този Странник, Който нямаше къде глава да подслони; дай ми Този Странник, Когото лукавият ученик предаде на смърт; дай ми Този Странник, към Когото Майката, виждайки Го да виси на Кръста, с ридания викаше и майчински възкликваше: „Горко Ми, Чедо Мое! Горко Ми, Моя Светлина и възлюбен Плод на Моята утроба! Защото предсказаното от Симеон в храма, днес се сбъдна: меч прониза сърцето Ми, но Ти претвори плача Ми в радост с Възкресението!“. Покланяме се на Твоите страдания, Христе! Покланяме се на Твоите страдания, Христе! Покланяме се на Твоите страдания, Христе, и на Твоето свято Възкресение!

 

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/yNXU2